• پ‌ک‌ک اتا انفجاری حمله جه اتا ژاندارمری دَم دِتا ترکیه‌یی سرباز ره بَکاشته. این حمله آگری ِمنطقه دله، که ایران ِسامون وَر هسته، اتفاق دَکِته.
پ‌ک‌ک و ترکیه هِدی ره متهم کانّه که صلح‌نومه ره بشکِنینه و هر دِتا گانّه ونه شه جه دفاع هاکِنِن و انتقامی حمله این مسئله وسّه هسته. پ‌ک‌ک بائوته ترکی بالون‌ها (=هواپیمائون) چنتا غیرنظامی ره عراق کوردستون دله بَکاشتنه.
مسعود بارزانی، عراق ِکوردستون ِرییس‌جمهور، غیرنظامیون ِبمردن ره محکوم هاکرده و پ‌ک‌ک جه بخاسته عراق جه بریم بوره تا باعث نَواشه این منطقه‌یِ غیرنظامیون آسیب بَوینِن. این گپ عراقی کوردها میون خله مخالف پیدا هاکرده. منتقدون گانّه بارزانی خله شه منطقه‌یِ اقتصاد ره ترکیه جه وابسته هاکرده و همینسه اسا نَتونده حقیقت ره پِشتی هاکنه و مجبوره ترکیه پشت هِرِسته. (یورونیوز و بی‌بی‌سی)
 • آرتور ماس، کاتالونیایِ رییس‌جمهور، این منطقه‌یِ پارلمون ره رِقِد بِدا و بائوته خانه پارلمون وسّه ۲۷ سپتامیر ۲۰۱۵ اتا زودبَرِسی انتخابات بی‌یله. وه اتا استقلال‌طلب و سِواخا (=تجزیه‌طلب) هسته و ونه مذاکرات ایسپانیا دولِت جه نتیجه نِدائه، همینسه اسا خانه اتا جدید پارلمون بسازه تا اگه مطلق ِاکثریت ره بدست بیاره و بتونه بی‌اونکه لازم بائه مرکزی دولِتِ نظر ره بخائه، تیناری اتا رفراندوم استقلال بَیّن یا نَیِّن وسّه بی‌یله. (یورونیوز)
 • آسئان ِسران کوالالامپور دله جمع بَیینه تا چین جنوبی دریا خَوری گپ بَزنِن و مذاکره هاکِنِن. (یورونیوز)
 • کرواسی دله مردِم شه کشور ِسِوا بَیّن ِبیستمین سالگرد ره برگزار هاکردنه. ۱۹۹۱ کروات‌ها یوگوسلاوی جه سِوا بَیینه. صربستون دله هم این روز ره عذاداری کانّه چون کرواسی ِاستقلال روز سَره کرواتون چن‌صدتا صرب ره بَکاشتنه. (یورونیوز)
 • پژاک، که پکک ِایرانی چلّه هسته، چنتا پاسگا ره ایران کوردستون دله حمله هاکرده و اینتی که شه باتنه، بیست-سی‌تا سرباز ره هم بکاشتنه. پژاک گانه این حملات انتقامی بینه چون ایران آتش‌بس ره بشکسته. وشون چن وقت پیش هم ایرانی قطارون ره ترکیه دله حمله کاردنه و تازگی هم اتا اتوبوس ره که ایران جه شی‌یه ترکیه، حمله هاکردنه و اتا مسافر ره بَکاشتنه. سپاه پژاک ِبائوته ره تکذیب هاکرده و گانه هِچکی پاسگایِ حملات دله نمردنه. (فارسی بی‌بی‌سی)
 • آمریکایِ فرگوسن ِشهر دله سیوپوستون پولیس جه درگیر بَیینه و ات نفر هم درگیری دله بمرده. این شهر دله اسا فوق‌العاده وضعیت اعلام بیّه. (یورونیوز)
 • عراق ِپارلمون اتا طرح که حیدر العبادی هِدا بی‌یه ره تصویب هاکرده. این طرح گانه بعضی مشاورون و معاونین که خله کار نَکانّه ره ونه اخراج هاکِنِن. (اروپایِ آزادِ رادیو)
 • جاپون دله اتمی تأسیسات ره یگ سال په دِباره وا هاکردنه. سال پیش اتا زلزله په این تأسیسات آسیب بَدی‌بینه که همینسه تموم تأسیسات ره دَوِستنه ولی اسا دِباره شینزو آبه دستور په اونان ره وا کانّه تا برق ِتأمین وسّه وشون جه استفاده هاکنِن. (سی‌ان‌ان)
 • اشرف غنی احمد زی، افغانستون ِرییس‌جمهور، اتا سخنرانی دله بائوته پاکستون جه جنگ‌خائونه پیغوم رِسِنه. وه پاکستون ره متهم هاکرده که این کشور دله بمب بساتن و انتحاری حمله‌یِ آموزشگائون وجود دانّه که تروریستون ره پرورش دِنّه. وه تهدید هاکرده که دِتا کشور ِروابط ره قطع کانده. (الف)
بالون ِعکس
بالون ِعکس
 • اتا بالون که اندونزی ِپاپوآ منطقه دله پرواز کارده، چـِل و پنج دَقه پرواز په، بِنه بَییته و ونه تموم آدِمون بَمردنه. اندونزی ِپُست ِاداره گانه حدود نیم میلیون دلار این بالون دله دَیّه که فقیرون ِاوضاع وسّه وه ره خاستنه خرج هاکِنِن. (انگلیسی ویکی‌پدیا)
معبدی که ونه پَلی بمب بترکسته.
معبدی که ونه پَلی بمب بترکسته.
 • اندونزیایی بالون ِمسافرون ِجسد ره پیدا هاکردنه. تموم ۵۴ نفر ِجسد دره و هچکی زنده نموندسته. (نیویورک تایمز و یورونیوز)
 • جنوبی سودان ِرییس‌جمهور حاضر نیّه صلحنومه ره امضا هاکنه. آدیس آبابا دله اتسری مذاکره په وه شه مخالفون جه اتا صلحنومه بنویشته ولی حاضر نیّه وه ره امضا هاکنه و بائوته اتکه وقت خانه. بعضی کشورون بائوتنه اگه دِ طرف جنوبی سودان دله توافق نَکانِن، این کشور ره تحریم کانّه. (یورونیوز)
 • خلق مدافعون یگان، اولین بار وسّه، داعش جه اسیر عوض هاکرده. این جریان دله اتا عربی قبیله میونجی‌کری په، سه‌تا داعشی عوض ِسه‌تا کورد ِگریلا آزاد بَیینه. (کوردپرس)
 • لبنان دله شورش بستا بیّه. شورشیون که گاتِنه آشغال‌هایِ پـِرتوش جه خسته بَیینه، دولِتی نیروئون جه درگیر بَیی‌بینه. وشون وقتی تمام سلام تهدید هاکرده که استعفا دِنه، بستا بَیینه. (یورونیوز)
 • کلمبیا و ونزوئلایِ دولِتون هِدی جه دَکِتنه. ونزوئلایِ رییس‌جمهور بائوته که کلمبیاییون شه سامون ره مُخبر نینه و یـِلنه راحت قاچاقچیون سامون جه رد بَواشِن. همینسه ونزوئلایِ رییس‌جمهور شیشصد و شصت نفر کلمبیایی ره شه کشور جه دَر هاکرده. کلمبیایِ رییس‌جمهور هم ونجه بخاسته آرامش و صلح جه مسئله ره حل هاکِنِن و ویشته هِدی ره احترام بی‌یلِن. ونزوئلا همیشه کلمبیا ره شه دِشمن دونده و گانه که وشون خانّه بولیواری حکومتون ره رِقِد هادِن و کاپیتالیسم ِطرفدار هستنه. (یورونیوز)
 • جنوبی سودان دله رییس‌جمهور حاضر بیّه اتا صلحنومه ره مخالفون جه امضا هاکنه که این کشور ِدله‌یی (=داخلی) جنگ ره تموم کانده. (دولت‌بهار)
 • عربستون ِارتش زمینی راه جه صعده دله وارد بیّه. (تی‌آرتی)
 • کشمیر دله اتا درگیری سره ۸ نفر بمردنه و ۷۰ نفر مجروح بَیینه. هند و پاکستون هِدی ره متهم کانّه که این درگیری ِباعِث بینه. (تی‌آرتی)
 • یوسف‌رضا گیلانی، پاکستون ِسابق نخست‌وزیر، رشوه‌خاری و فساد ِاتهام جه کراچی ِدادگاه دله محکوم و بازداشت بیّه. (تی‌آرتی)
 • در حالی که اتمی انرژی ِآژانس بائوت بی‌یه ایران ِبعضی کارون پارچین دله مشکوک هستنه، متحده ایالات آمریکایِ خارجه وزیر بائوته که این منطقه نظامی ولی غیرهسته‌ای هسته و فعلاً هچّی که هسته‌ای انرژی ره ربط داره، اونجه پیدا نَوانه. (پرس تی‌وی)
 • استامبول دله پ‌ک‌ک ِطرفدارون راهپیمایی هاکردنه و پلیس جه درگیر بَیینه. هفت‌تا غیرنظامی این درگیر دله بمردنه که اتا هفت‌ساله وَچه هم وشون جمع دَیی‌یه. پ‌ک‌ک طرفدارون این درگیری دله کوکتل مولوتوف و ترقه جه پلیس ره حمله هاکردنه و راهون ره بند بیاردنه. (پرس تی‌وی)