تولوز اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوت-گارون دله دره. اینتا شهر پیرنه میانه ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۳۷٬۷۱۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین