ساعت: ‏۱۴:۴۷ جهونی

تاریخ:۱ فوریه ۲۰۲۳

أمروز ۱۳ میره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۳:۴۷   پکن: ۲۲:۴۷   
دشنبه: ۱۹:۴۷   کابل: ۱۹:۱۷   
تهران: ۱۹:۱۷   
بیروت: ۱۷:۴۷    برلین: ۱۶:۴۷   
لندن: ۱۵:۴۷   نیویورک: ۱۰:۴۷

Nariman.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما