• قزاقستون دله نفت استخراج په مازرون دریا ره پرتوش بیاردنه و هفت کیلومتر مربع نفت هپاته هسته که چه ره حتا ماهواره‌ای نقشه جه وونه هارشی‌ین. آتیراو محیط‌زیست سازمان قرار بیه ونه په ره بیره. (انتخاب)
 • اسراییل اتا هوایی عملیات په، ایران ِکنسول‌خنه ره سوریه دله بترکنی‌یه. هشت نفر بمردنه که ویشته سپاه قدس نیرو بینه و محمدرضا زاهدی وشون دله گت‌کله بی‌یه. این حمله ره امنیت شورا میلس دله مطرح هاکردنه و ویشته کشورون که نیشت بینه وه ره محکوم هاکردنه ولی آمریکا، انگلیس و فرانسه ونه رسمی محکومیت دم ره بیتنه.
 • آمل دله دِتا جنگلبون سره ره تفنگ جه حمله هاکردنه که هچکی صدمه نخرده. قاچاقچیون فقط مازرون شرقی ناحیه، این سه هفته دله ۸تا جنگلبون ره حمله هاکردنه.
 • زیمبابوه که بدی‌یه هرچی پول چاپ کنده، ارزشی پیدا نکنده و ونه ملی پول رقد بورده، اسا اتا نو پول ِیکا بساته که ونه نوم ره زمیبابوه طلا بشته و این پول قرار هسه که طلا و خارجی ارزِ پشتی جه برقرار بوه و ویشته وه ره بساتنه که شه خارجی خرید-فروش وسه استفاده هکنن. (اپ)
 • اسلواکی ریاست جمهوری ِانتخابات هسه.
 • بهشهر دله چو-دزد قاچاقچیون ۷۰ تا گت توسکا دار ره بزونه و چنتا مسیر راه ره دوستنه. منابع طبیعی گنه وشون انتقام بیتن وسه این کار ره هاکردنه.
 • امیرحسین فیروزپور و امیرحسین زارع بیشککِ آسیایی مسابقات دله قهرمان بینه و اینتی ایران تیم ملی اول بیه و شیش‌تا وزن دله پنج‌تا طلا بیته.
 • ایران و اسراییل هکش-دکش میون، دلار و طلای قیمت ایران بازار دله رِع بیته و دلار ۶۷ هزار تمن جه یور بورده.
 • ایران اشون اتا عملیات ره شروع هاکرده و صدها پهپاد و موشک کروز و بالستیک و... کپتل هاکرده اسرائیل وری. اینتی که خارجه رسانه‌ئون گنه، هچکی ره هچتی نیه و ویشتر موشک‌ها و پهپادون ره اسراییل سامون جه نرسی، راه دله بزونه و فقط چنتا کال موشک بنه هایته که خسارات اونچنانی نداشته. اتا عرب و عشایر کیجا فقط ظارا صدمه بخرده. این اولین کش هسته که ایران مستقیماً دیاری جه اسراییل ره حمله کنده. اشون بریتانیا، آمریکا و اردن هم اسراییل ره تن بمونه که هوا دله گرد موشک‌ها دم ره بیره.
 • دلار قیمت صبح جمندری ۷۰,۰۰۰ تمن ره یور بپرسه
 • علی عباسی، مازرون پزشکی قانونی مدیرکل گته که پارسالنه، ۹۱ نفر این اوستان دله مواد مخدر و محرک وسه شه جان ره هدانه.

اینتی وه گاته، مصرف مخدر بیش از حد، این سال دله سال ۱۴۰۱ جه ۲۰ درصد ویشته بی‌یه. ونه آمار ۹۱ نفر بمردن ره سراق دنه که ۷۳ نفر مرد و ۱۸ نفر زن بینه. ویشترین قربانی (۱۷ نفر) ره هم ساری شهر دارنه.

 • اینتر میلان تیم ایتالیا سری‌آ لیگ دله قهرمان بیه. وشون هنتا چند هفته کار دارنه تا لیگ سر بوه، انده امتیاز بیتنه و دومین تیم جه اختلاف دکتنه که شه بیستمین قهرمانی ره اشون جشن بیتنه. وشون ۲-۱ شه همشهری ، آث میلان، که دوم بیه، ره بوردنه. این کا دله چند کش دعوا دکتنه و سه نفر اخراج بینه.
 • ناسا گنه که ویجر ۱ دره فضا جه پغوم و دیتا رسندنه که اولین‌بار وسه ونه دیتا خانا هسته.
 • هاییتی دله رییس‌جمهوری که فرار هاکرد بی‌یه، شه مقوم جه کناره بیته تا اتا شورا ونه جاسر بئه. مملکت ره گانگسترون قبضه هکرد دارنه و شورا اگه خارجی کشورون پشتی هچی‌کان بوئه.
 • بی‌بی‌سی اسنادی سراق هادا که سپاه جه در هکشی‌یه و این سندون ظارا مین کنده که نیکا شاکرمی ره چتی تجاوز په، بکوشتنه و ونه تن لاش ره خیابون دله دمبدانه.
 • بابک زنجانی، گت اختلاس‌کر و دزد، که اعدام حکم داشته، ونه حکم اسا ۱۰ سال حبس په، عوض بیه و ۲۰ سال حبس محکوم بیه و حتا شاید رها بوو. علی خامنه‌ای شخصاً ونه نو حکم ره تأیید هاکرده.
 • مرجانه ساتراپی آستوریاس پرنسس جایزه ره بَورده.