اصلی منوی ِوا هاکردن

کراچی أتا شهر نوم هسه که پاکئون جنوب ور دره.اینتا شهر پاکئون ایقتصادی نیشته‌گا هسه.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر پاکئون جنوب دله دره.وه أتا بندر هسه که عومان دریا پلی دره ئو پاکئون ایقتصادی نیشتەگا هسه.

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین