ساعت: ‏۲۳:۱۶ جهونی

تاریخ:۲ ژوئیه ۲۰۲۰

أمروز ۱۰ نوروزه ما ۱۵۳۱ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۸:۱۶   پکن: ۰۷:۱۶   
دشنبه: ۰۴:۱۶   کابل: ۰۳:۴۶   
تهران: ۰۳:۴۶   
بیروت: ۰۲:۱۶    برلین: ۰۱:۱۶   
لندن: ۰۰:۱۶   نیویورک: ۱۹:۱۶

Kordan.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما