ساعت: ‏۱۶:۴۲ جهونی

تاریخ:۱ فوریه ۲۰۲۳

أمروز ۱۳ میره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۱:۴۲   پکن: ۰۰:۴۲   
دشنبه: ۲۱:۴۲   کابل: ۲۱:۱۲   
تهران: ۲۱:۱۲   
بیروت: ۱۹:۴۲    برلین: ۱۸:۴۲   
لندن: ۱۷:۴۲   نیویورک: ۱۲:۴۲

Kordan.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما