بغداد أتا شهر نوم هسه عراق دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر عراق مرکز دله دره. وه عراق نیشتنگا هم هسه. اینتا شهر نوم پهلوی زوون دله «خدا هدا» ره معنی دِنه.

تاریخدچی‌ین

وه ره منصور عباسی، عباسیون دومین خلیفه، بساته.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم عربی زوون جه گپ زنّه.