• برزیل ِگتِ موزه تش بَیته و اکثر چیون بَسوتنه. این موزه دله میلیون‌ها اثر تاریخی کب‌بی‌یه که روم، مصر و پیش از تاریخ جه بَی تا معاصر دوره وسائل کب‌بینه و تموم نابود بَینه.
  • جاپون دله تیفون و زلزله ات خله آدِمِ جان ره بَییته. تیفونی که بموئه بعضی آسئان کشورون دله هم کشته و مصدوم هدائه.
  • چنتا کوردِ جوون ِاعدام په ایران ِکوردنشین مناطق دله مردم و بازاریون اعتصاب هاکردنه.
  • بابل ِشورای شهر ِاعضا دله پنج نفر دستگیر بَیینه. اتا مول زنا وشون‌ها جه رابطه داشته و این ارتباط جه فیلم بَیته و تنک هاکرده که باعث بیّه هر پنج نفری که شورا دله دَیینه ره دستگیر هاکنن. (یورونیوز)
  • ایران و آمریکای رییس‌جمهورون متحد ملل سازمان دله گپ بزونه و هِدی وسّه رجز بخوندستنه.