• سهراب مرادی وزنه‌برداری ِدومین طلا ره هم بَییته. ایرانیون این المپیک دله هَنتا فقط همین دِتا مدال ره دارنه.
  • ‍‍محمدرضا براری، ساروی وزنه‌بردار، شه كا دله شیشم بیّه. وه پیش از مسابقات هم خله قهرمونی بخت نداشته.
  • بهداد سلیمی ات‌ضرب سَره شه رکورد ره دِ کیلو بالاته بَوِرده و درحالیکه ونه لینگ مصدوم بی‌یه، دِ ضرب هم شرکت هاکرده. وه دِ ضرب دله اولین بار خطا جه وزنه ره جور بَوِرده و دِتا چراغ سِرخ بَینه. همینسه دِباره بورده سکو سَر و این دفه سه‌تا چراغ اسپه بَیینه و وه بورده تمرین‌خنه دله هنیشته و خشحالی کارده که هیئت ژولی ونه دومین حرکت ره هم رد هاکرده و بائوتنه ونه امتیاز دِ ضرب دله ونه صفر بمونده. همینسه سومین بار همون وزنه ره بزوئه ولی خستگی جه نتونسته وزنه ره این دفه یور بَوره و وه ره دمبدائه که باعث بَوو حذف بواشه.
  • حسن یزدانی برزیل المپیک دله ایران ِ۷۴ کیلویِ نماینده بی‌یه. ونه مسابقه آزادکرون ِاولین روز دله قرار بَییته و ونه قرعه خِجیر دربمو. اولین دور استراحت داشته و بعد اتا هائیتی كشتی‌گیر ره چنتا فیتیله جا دَه-صفر بَوِرده و اًی قزاقستون و ترکیه ره هم با اختلاف بَوِرده تا بورده فینال. اون وَر جه جوردن باروز، آمریکایِ اسطوره‌یی کشتی‌گیر، اتا روس، انور گدایف نوم، جه دكته و این كا دله هر دِ نفر مصدوم بَیینه. گدایف ِبفره (=ابرو) بشکسته ولي وه همونتی تا فینال بموئه. فینال دله هر اتا سرپا یکه اعلام كاردنه، گدایف بفره خون یمو و وسته دکترها وه ره معالجه هاكنن؛ همینسه مسابقه شه طبیعی حالت جه دکته. روسی كاكر اولین نیمه ره شیش-هیچ بَوِرده ولي دومین نیمه حسن وه ره بدجور دپیته و آخرین ثانیه‌ئون كا ره مساوی هایکرده تا آخرین امتیازِ بَییتن وسّه قهرمون بَوائه.
  • کمیل قاسمی المپیک دله نقره مدال بَیته و دوم بیّه. وه شه حریفون ره کانادا، مصر و گرجستون جه اتا-اتا شکست هدا و نیمه‌نهایی گدر اتا آمریکایی کشتی‌گیر ره درعرض ۳۳ ثانیه ۱۰-۰ بَوِرده و فینال ترکیه نماینده جه دکته. وه فینال سَره دِ بار سی ثانیه اولتیماتوم دله امتیاز از دست هِدا و ات بار هم دوشِک جه بریم بورده تا کا ره ۳-هیچ بباخه.
نقشه
نقشه
  • ایتالیا دله 6.2 ریشتر زلزله بموئه. اقلاً 80 نفر بمردنه و خله‌ها آوار بـِن درنه و آمار دقه-دقه جورته شونه. خرابیون لاتزیو و مارکا دله ویشته هسته و بعضی باستانی شهرون رقد بوردنه. این زلزله رم دله هم حس بیّه.