• مردِم تهران ِگتِ بازار پَلی و ونه چنتا مرکزی خیابون دله، اعتراض هاکردنه

چارشمبه روز، تهران بازار ویشته جاهون تعطیل بینه و ونه اطراف خیابون‌ها دله تجمعاتی پیش بمو که ونه دلیل ایران اقتصادی وضع بی‌یه. فارسی بی‌بی‌سی