اصلی منوی ِوا هاکردن
ساعت: ‏۱۳:۲۷ جهونی

تاریخ:۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

أمروز ۱ تیره ما ۱۵۳۱ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۲:۲۷   پکن: ۲۱:۲۷   
دشنبه: ۱۸:۲۷   کابل: ۱۷:۵۷   
تهران: ۱۷:۵۷   
بیروت: ۱۶:۲۷    برلین: ۱۵:۲۷   
لندن: ۱۴:۲۷   نیویورک: ۰۹:۲۷

Hamideh Kheirabadi.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما