• حمید نوری محکمه سوئد دله تموم بیّه. وه متهم هسته که خاوران کشتار دله نقش داشته. دادستانی ونه وسّه حبس ابد بخاسته. ایران دله اتا ایرانی-سوئدی شهروند دستگیر بیّه که بعضی منابع وه ره جمهوری اسلامی ِگروکشی دونه تا سوئد ره مزراب بی‌یلن که نوری ره آزاد هاکنه و اگه‌نا شاید اینتا دِتابعیتی آدم ره بکاشن.
  • فنلاند رییس‌جمهور و نخست‌وزیر بائوتنه که وشون دل وِنه ناتو دله عضو بوون. سوئد هم راقاضی دکته. اسا روسیه تهدید هاکرده که حتا اینتی ممکن هسته که اتی جنگ شروع بوو و تحمل نکانده که ونه همساینون ناتو دله عضو بون.
  • ونجلیس، یونانی آهنگساز که شه سبک دله استا بی‌یه، بمرده.
  • آبادان دله اتا ساختمونه که ونه نوم ره «متروپول» گاتنه دکلسته و هشتاد نفر آدم ونه خرابی بـِن بمونستنه. هشت نفر بمردن تا اسا تأیید بیّه.
  • زهرا امیرابراهیمی که ایران جه خله سال هسته که بورده، اتا ایرانی تبعیدیونِ فیلم جا کن فستیوال دله شرکت هاکردن بی‌یه که بتترین زن ِبازیکر جایزه ره بیته.