انتحاری حمله ات‌تی عقیدتی خادکاشی هسته که ونه قصد دیگرون بکاشتن بوئه. اینتا خادکشی دله ات نفر شه ره از بین ونّه تا دِشمن ره صدمه بزنه. اینتی ترور ره «منفعلانه حمله» هم گانّه

اتا کامی‌کازه که خانه حمله هاکنه
اتا مردی که دره آماده وونه که انتحاری حمله هاکنه

منابع دچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا