اصلی منوی ِوا هاکردن
اتا کامی‌کازه که خانه حمله هاکنه
اتا مردی که دره آماده وونه که انتحاری حمله هاکنه

انتحاری حمله ات‌تی عقیدتی خادکاشی هسته که ونه قصد دیگرون بکاشتن بوئه. اینتا خادکشی دله ات نفر شه ره از بین ونّه تا دِشمن ره صدمه بزنه. اینتی ترور ره «منفعلانه حمله» هم گانّه

منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا