• فرانسه دله اِت‌سری همزمون ِتروریستی اقدامات انجام بیّه که داعش بعهده بَییته. قبل این اتفاقات داعش تهدید هاکرد بی‌یه که آلمان و فرانسه‌یِ فوتوال ِمسابقه ره منفجر کانده و این فوتوال گادِر هم فوتوال زمین ِاطراف دِتا انفجار صورت بَیته. دِتا کافه و اتا کنسرت ره هم حمله بیّه. این اتفاقات سَره ۱۲۰ نفر بَمردنه.
  • جهونی قدرتون تصمیم بَییتنه که سوریه دله‌یی جنگ وسّه اتی روند ره شروع هاکنِن. اینتی که جان کری بائوته، ۶ ماه آینده اتا موقتی دولت سوریه وسّه تشکیل وانه و ۱۸ ماه بعد اتا انتخابات جدید دولت وسّه برگزار کانّه. البته هَنتا مَیِّن نی‌یه که بشار اسد ِوضع این کشور دله چـِتی وانه. (بی‌بی‌سی)
  • بعد اون که ترکیه اتا روسیه‌ای بالون ره شه سامون نزدیکی بزوئه و ونه خلبان دَکِته داعش ِسامون دله؛ اسا ترکی و روسی مقامات ات‌سره هِدی ره تَشِر-وَشِر شونّه و مسئله ره همینتی کِش دِنّه. روسیه دله ترکی خِراکون ره تحریم هاکردنه و گانّه که آک پارتی ِرهبرون ونه رسماً عذرخاهی هاکِنِن. روسیه وشون ره متهم کانده که داعش جه نفت و گاز خرینّه ولی رجب طیب اردوغان بائوته که اینان گپ‌ها شایعوئه و اگه اثبات بَواشه، شه استعفاء دِنه. (یورونیوز)
  • اتا وکیل بنومِ طاهر ایلچی که ترکیه کوردستون دله حقوق بشر سَره کار کارده، ترور بیّه. وه یک هفته پیش به اتهام این که پ‌ک‌ک ره اتا سیاسی سازمان بخوندسته، چن سال زندون محکوم بیّه. وه دیروز دَیی‌یه اتا مسجد پَلی، دیاربکر دله، سخنرانی کارده که وه ره مسلح آدِمون بَکاشتنه. وه شه آخرین سخنرانی دله بائوته پکک و ترکیه‌یِ دولِت نَوِنه اَنده هِدی جه جنگ هاکِنِن و آخرین جمله‌ای که بائوته این بی‌یه که اسلحه جه بَدِش اِنه. ونه همراهی چنتا پولیس هم زخمی بَیینه و ونه بمردِن په کوردی شهرونِ دله تظاهرات و سرهیلدان (= شورش) بیّه. (بی‌بی‌سی)