اصلی منوی ِوا هاکردن
ساعت: ‏۰۸:۲۲ جهونی

تاریخ:۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹

أمروز ۲۶ نوروزه ما ۱۵۳۰ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۲۲   پکن: ۱۶:۲۲   
دشنبه: ۱۳:۲۲   کابل: ۱۲:۵۲   
تهران: ۱۲:۵۲   
بیروت: ۱۱:۲۲    برلین: ۱۰:۲۲   
لندن: ۰۹:۲۲   نیویورک: ۰۴:۲۲

Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما