• اتا ما پلنگ که قبلی هفته دله، کیاسر دله، درمون هاکردن وسر زنده‌گیری بیه، بمرده. ونه مرگ دلیل حلا معلوم نی‌یه. ایسنا
  • دیگو مارادونا، آرژانتینی اسطوره‌ای فوتوالیست، شه شصت سالگی گادِر بمرده. ونه بمردن په آرژانتین دله سه روز عزا اعلام هاکردنه.