• متل قو ره قرار بیه که اتا ایسپانیایی شرکت کآمل هاکنه. این هتل قرار هسته اولین هتلی بائه که اتا خارجی کمپانی ساحلون پلی ایران دله بسازن.
  • بعد اینکه ترکیه درون زمان روزنومه ره نظامی نیروئون دَوِستنه، مردِم ونه ساختمون پَلی تظاهرات راه دِمبدانه و سانسور جه مخالفت هاکردنه ولی نظامیون وشون سَر ئو دِپاشینه و اسری‌آر گاز دمبدانه تا وشون ره متفرق هاکردنه. (بی‌بی‌سی)
  • لولا داسیلوا، برزیل قبلی رییس جمهور، اتا پرونده سَره دستگیر بیی‌یه و اَی آزاد بگردسته. هم وه و هم اسایی رییس جمهور بائوتنه که نَوِسته بازداشت صورت بَییره و فقط وسّه وه ره بائِن که شه بوره بازجویی بَواشه. (بی‌بی‌سی)