چین جنوبی دریا چین ِکشور ِجنوب‌شرق دره. ونه گتی ۲۳۲۰۰۰۰کیلومتر مربع هسه. ونه جولی ۵۴۰۳ کیلومتر هسه. ونه گت‌ترین جزیره هاینان هسه و ونه گت‌ترین بندرون هونگ کونگ، گوانگژو و ماکائو هسنه که همگی چین شِنه.

اتا ماهواره‌یی عکس

چین این دریای ِمالکیت سَره فیلیپین، تایوان، مالزی، برونئی و ویتنام جه اختلاف دانّه و گانه تموم دریا فقط ونه شِنه[۱]

منابعدچی‌ین