بالون یا بالان (فارسی جه: هواپیما) اتا هواگرد هسته که هوا جه سنگین‌تره. بالون دله هوایی فشار اختلاف که بال و زیربال سر جه گذرنه نیروی برآر ساجنه و خنثی بیّن نیروی وزن جا، بالون پرواز کانده. این نیرو بالون وزن و مسافرون وزن جه بالایی وارد وونه.

F-22 که ات‌تی جنگی بالونه
ایرباس آ-۳۴۰ که ات‌تی موسافرکش بالونه

این کلمه به خاطر شهرت بالن و زیپلن‌ئونی که هواپیما سلف به شمار شونّه جه، تبری زوون دله بموئه.

منابع

دچی‌ین