ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ فردینه ما

ساعت: ‏۱۸:۳۷ جهونی

تاریخ:۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴

أمروز ۲۱ نوروزه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۳:۳۷   پکن: ۰۲:۳۷   
دوشنبه: ۲۳:۳۷   کابل: ۲۳:۰۷   
تهران: ۲۲:۰۷   
بیروت: ۲۱:۳۷    برلین: ۲۰:۳۷   
لندن: ۱۹:۳۷   نیویورک: ۱۴:۳۷


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما