ویکی‌پدیا:امه خوری

ویکی‌پدیای اصلی ولگه

ویکی‌پدیا اتا عمومی و آزاد دانشنومه هسته؛ یعنن که دِشت (همه) تونّه ونه دله بنویسن و ونه بنویشته‌ها ره دچینن و تغییر هادن. البته نوشتارون و دچیه‌ئون ونه مطابق ویکی‌پدیای اساس‌نومه‌ٔ و قوانین بائن؛ یعنی مطالب بی‌طرفونه و بدون پایمال هاکردن حق نشر دیگرون بنویشته بَی‌بائن. نوشتارون بررسی مدیریت ره هم اتی داوطلب گروه انجام دنّه؛ کسایی که امر تکمیل این پروژهٔ بی‌پایان مشارکت کانّه، به شه هم‌زوونا خدمت هاکردنه تا امر گردبی‌یاردن بی‌همتاترین دونشنومه جهونی سهمی داشت‌بائن.

اینجه ویکیپدیای آزاد دونشنومه هسّه. اینتا دونشنومه توسط افرادی که مازرون ره دوس دارنّه را دکته. اینجه هر کسی بتونده اینتا دونشنومه‌ی دله سهیم بواشه و شِه دونش ره دیگرون اختیار بی‌یـِله. شما هم بتوندی به عنوان اتا کارور ویکیپدیای دونشنومه ره گت هاکنی و دیگرون جه همکاری داشته بائی. اگه اتا کم اندیشه هاکنین موتِوجه بونّی که شمه اطلاعات هم بقیه بدرد خانّه؛ شه زندگی محل دله، کاری که بلدنی و یا ونه واری که تونّه اینتا دونشنومه‌ی گت هاکردن دله کومک هاکنه. همکاری هاکردن اینتا سایت دله‌ی وسّه نیاز نی‌یه فرم خاصی ره پر هاکنین یا ونه دله عضو بوّین؛ شما خله آسون بتونّی "دچی‌ین" گزینه‌ی سر کلیک هاکنین و هر مقاله‌ی سر ونه دله‌ی مطلبون ره اضافه هاکنین.