• قطر ٢٠٢٢ جام جهانی دله آرجانتین و فرانسه تا فینال بوردنه و هئی جا کا بکاردنه. این بازی خله حساس بگردسته و چن بار نتیجه دگرسته تا این که پنالتی‌کشی دله آرجانتین پیش هکته و قهرمان بیه. کلین امباپه این بازی دله هتریک هاکرده و مسی هم جام بتترین کاکر بیّه.