• میانکاله جزیره‌مونا دله خانه اتا پتروشیمی کارخنه بساجن که مردمی گروه‌ها این کار جه مخالفت هاکردنه. محیط زیست سازمان هم این کار جا مخالف هسته.
  • آمل دله اتا ریکا شه خاخر ره خفه هاکرده و بکوشته. این ناموسی قتل په، وه کیجا ره بَورده اتا مله دله چال هاکرده و اسا نعش پیدا بیّه په، اعتراف هاکرده.
  • پاکستان دله سیاسی بحران بوجود بمو. پارلمون گت-گت حزب تصمیم بیتنه عمران خان ره نخست‌وزیری سر جا در هاکنن و اتا جدید دولت تشکیل هادن. عمران خان این کار ره‌ آمریکای بخاستی دونده و گانه درنه کودتا کانه. شهباز شریف که نواز شریف برار هسته،ویشترین احتمال ره دارنه که نخست‌وزیر بوو.
  • بوریس جانسون، بریتانیای نخست وزیر، سفر هاکرده اکراین و جنگ بزه شهر دله زلنسکی همراه پیاده راه دکتنه و شهر دله چرخ‌چرخ بزونه.
  • ایلان ماسک بورده توییتر دله سهام بخری‌یه ولی باته نخانه هیئت مدیره دله عضو بوه. اسا گانه خانه توییترِ تموم دارایی ره نقدی ۴٠ میلیارد دلار بخرینه ولی اگه سهامدارون ونجه نروشن، شه اتنده سهامی که بخری‌یه ره ای روشنه که وشون‌ها ضرر هاکنن.
  • روسیه خور هدا که ماریوپول شهر ره بیته و اینتی ونه خاک سامون‌سر جه تا کریمه هدار بیه.
  • امانوئل مکرون و مارین لوپن انتخابات دله بوردنه دور دوم و مناظره بی‌یشتنه. اروپایی رهبرون ماکرون پشتی ره هاکردنه.
  • یتا پلنگ دکته قائمشهر دله و خاستنه وه ره زنده‌گیری هاکنن ولی دربورده و سرآخر خله وحشی بیّه دتا مأمور ره بزوئه و خاسته ملت ره حمله هاکنه که وه ره تیر هاکردنه. تا خاستند بورن که دوا-درمون هاکنن، تلف بیّه. هنتا معین نییه که وه قاچاقی بییه یا وحشی.