ساعت: ‏۲۲:۴۱ جهونی

تاریخ:۲ ژوئیه ۲۰۲۰

أمروز ۱۰ نوروزه ما ۱۵۳۱ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۷:۴۱   پکن: ۰۶:۴۱   
دشنبه: ۰۳:۴۱   کابل: ۰۳:۱۱   
تهران: ۰۳:۱۱   
بیروت: ۰۱:۴۱    برلین: ۰۰:۴۱   
لندن: ۲۳:۴۱   نیویورک: ۱۸:۴۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما