اصلی منوی ِوا هاکردن

پکن أتا شهر نوم هسه چین دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر چین شرق دله دره.اینتا شهر چین نیشتەگا هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا شهر أتا چین کوهنه شرین جم هسه.۲۰۰۸ اولمپیک ونه دله برگوزار بیه.

فرهنگدچی‌ین