پکن أتا شهر نوم هسه چین دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر چین شرق دله دره.اینتا شهر چین نیشتەگا هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا شهر أتا چین کوهنه شرین جم هسه.۲۰۰۸ اولمپیک ونه دله برگوزار بیه.

فرهنگدچی‌ین

اینتا شهر مردم ویشتر چینی زوون ره گپ زنەنه ئو مسیحی دین ره پەروو هسەنه.

چین شهرون

پکن| شانگهای| هاربین| لوتا| چانگچون| شنیانگ| تانگ شان| تسینان| نانکن| هانگچو| موهو| تای یوآن| چنگ چو| نانکن| ووهان| گوانگژو| چونگچینگ| هونگ کونگ| چان کیانگ| کون مینگ| تالی| چنگتو| سیان| سیتیان| فوهای| اورومچی| کاشغر| لاسا| پاتانگ