• شمالی کره اتا هیدروژنی بمب ره آزمایش هاکرده که باعث بیّه بیش از شیش ریشتر زلزله بئه. قبلاً هم وشون آزمایشات زلزله یارده ولی انده گتی زلزله سابقه نداشته.
  • مکزیک وَر اوقیانوس دله 8 ریشتر زلزله بموئه و مکزیکوسیتی دله احساس بیّه. خادی مکزیک و جاپون دله 5 ریشتری زلزله بموئه.
  • اتا اتوبوس که مازرون جه شی‌یه مشهد، تصادف هاکرده و سه-چار نفر بمردنه.
  • آمریکا دله تیفون خله مناطق ره رِقِد بدا و ات‌خله بکوشته هدائه. فلوریدا دله بعضی شهرون تخلیه بَینه و مردم فرار هاکردنه. بعضی جائون ئو لاییز هاکرده و شهر سَر دکته.
  • رامسر ِتله‌کابین دکته بنه و ات‌خله آدِم مصدوم بَیینه و وشون ره برسنینه بیمارستون.
  • نیوزلند دله پارلمونی انتخابات برگزار بیّه. این انتخابات په نخست‌وزیر میّن وانه. (گاردین)
  • آلمان دله پارلمونی انتخابات امروز هسته. این انتخابات جه صدراعظم و پارلمونی کارسی‌ئون ِتعداد میّن وانّه. شیش‌تا حزب انتخابات دله درنه که ویشترین بخت ره فعلی دولت، آنگلا مرکل رهبری جه، دارنه. (انگلیسی ویکی‌پدیا)
  • ایران و ترکیه که نخانـّه عراق کوردستون اتا سیوا کشور بَوائه و حتا استقلالِ رفراندوم جه هم مخالفنه، اقلیمِ هوایی سامون ره تحریم هاکردنه و شه تومِ پروازها ره قطع هاکردنه و عراقِ سامون‌وَری رزمایش جنگی بی‌یشتنه که وشون ره ترس هادن.
  • آلمان ِپارلمونی انتخابات نتیجه برسی‌یه. مسیحی احزاب ِجبهه و سوسیالیستون ِلیست کمتر از قبل رای بیاردنه ولی هنتا ویشترین کارسی‌ئون ره دارنه و تصمیم بَییتنه هِدی جه دِباره ائتلاف نکانن. آلترناتیو برای آلمان هم اولین بار وسّه بتونسته بئه پارلمون دله و سومین حزب بوو. لیبرالیستون و سبز حزب هم وارد پارلمون بَیینه و اقلیت دارنه. اسا میّن نی‌یه چتی دولت تشکیل بوو چون مسیحی دموکرات تیناری نتونده دولت تشکیل هاده، مجبور هسته که هم‌باز جور هاکنه ولی دِ حزب بعدی ونجه کایر نوانّه و دِ تا حزب بعدی هِدی جه نسازنّه و فقط اتاشون هم مسیحیون بدرد نخارنه.