گت صفحه

هفتگی بنویشته

نجیب بُقیله که وه ره ناییب بوکیله هم گنّه، اتا السالوادوری سیاستمدار هسته که ونه تبار فلسطین ِمسیحیون جه هسته. وه اول کشورِ حاکمِ حزب دله عضو بیّه و دِ دور پشت‌هم ونه سر رأی هدانه که سن سالوادور ِشهردار بیّه ولی حزب جا سیوا بیّه و ژوئن ۲۰۱۹ شه اتا نو ائتلاف بساته که بعد از چندین سال دِ قطبی انتخابات سیستم ره له بدا و اتا جدیدِ حزب جه رییس جمهور بیّه. وه دومین کش، فوریه ۲۰۲۴ انتخابات دله ریاست جمهوری وسه کاندید بیّه و مردم بیش از هشتاد درصد، ونه سر رأی بدانه.

ونه ریاست جمهوری دوره اتا طرح هدا که بیت کوین ره برسمیت بشناسی‌یه و این کریپتو کارنسی ره خِدپرداز (ATM) دستگاه جه تونه السالوادور دله استفاده هاکنن. وه طرح هدا که اتا شهر هم بیت کوینِ حول بساجن. اتا کار دیگه که هاکرده و اسم درهاکرده، این بی‌یه که آمریکایی‌شون جه قرض-قول هاکرده تا پولیس ره تجهیز هاکنه و مخالفون وه ره بکوبستنه. السالوادور سال‌های سال ویشترین مرگ و میر و تیراندازی ِآمار ره جهون دله داشته. وه پولیس ره تقویت هاکرده و گانگسترون جه اعلام جنگ هاکرده. در عرض چند سالی که وه رییس‌جمهور بی‌یه، آدم بکوشتن آمار خله خله کمتر بیّه ولی بعضی حقوق بشری سازمانون و متحد ملل سازمان پولیس ِجنایت ره محکوم هاکردنه که نجیب بوقیله گنه وشون خله نازک‌نارنجی هستنه و این همه نخش شرایط که دارمی ره نوینّه. وه حتا دستور هدا که گانگسترونی که وشون قَورِ سَر بارگاه بسات بینه ره خراب هاکنن و رقد بدن و این کار ره نازی آلمان ِسیاستمدارون ِقَورِ له بدائن جه مقایسه هاکرده.


دمباله تلمبار هوجی‌بئی

هفتگی عکس


اتا قطار که پل سفید وَری، مازرون راه آهن سر جه شونه. این مسیر یونسکویِ جهونی فهرست دله ثبت هسته.

امروز واری روز

امروز سه‌شنبه، ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ میلادی برابر ۹ اونه ما ۱۵۳۵ تبری هسته.

الیزابت تیلور ِعکس
الیزابت تیلور ِعکس

۲۷ فوریه:

روز بعد: ۲۸ فوریه – روز قبل: ۲۶ فوریه


خـَوِرون

زارع
زوون