• ترکیه بائوته حسن روحانی گپ ره شه سد بساتن خَوِری قبول ندارنه و وشون مهندسون و حسابکرون قبول ندارنه که سد بساتن گرد و خاک ره زیاد کانده یا کشاورزی ره عراق دله رقد دنه. (دویچه وله)
  • ایران دله‌‌ی سفیرون ره جمع هاکردنه بوردنه اوین زندون ره وشون ِسِراق هدانه.
  • مهدشت دله اتا ترانس بترکسته و توم منطقه‌ی برق ره قطع هاکردنه. این چن روزی برق مصرف مازرون دله خله بجور بورده.
  • جی بیست ِنشست هامبورگ آلمان دله برگزار بیّه. این نشست ره خله‌ها اعتراض هاکردنه و چپکی معترضون ِتظاهرات ونگ دنیا دله خله دپیته. ترامپ و پوتین این نشست دله اولین بار وسّه هِدی ره بَدینه و گپ بزونه.
  • یونسکو اتا مسجد که فلسطین دله دره ره رسماً شه جهونی آثار لیست میون قرار هدائه. اسراییل و آمریکا این تصمیم جه اعتراض هاکردنه ولی اردن درکای غربی ئوکنار ِدولت وه ره فلسطینی‌ئون ِدیپلوماتیک دست‌بی‌یموئه دونده.
  • افغانستون و پاکستون دله چنتا حمله طالبان دس انجام بیه و ده‌ها نفر بمردنه.
  • کویت ایران سفارت جه بخاسته که شه کارمندون ره کمته هاکنه و ایران ونه کار ره محکوم هاکرده.
  • ایران ِلیگ‌برتر شروع بیّه. این فصل دله تهران، اصفهان، تبریز، خوزستان، مشهد، بوشهر و رشت جه تیم‌هایی کا کانّه.
  • پاکستون دله ریش‌سفیدون ِحُکم جه، اتا کیجا ره بخاطر این که ونه برار اتا کیجا دیگه ره تجاوز هاکرد بی‌یه، درملأعام دس‌جمیعتی تجاوز هاکردنه.