اصلی منوی ِوا هاکردن
مهم ِخورون ِعناوین
جنگل هیرکانی.jpg
  • هیرکانی جنگلون ره یونسکوی جهونی میراث دله ثبت هاکردنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۰:۵۸ جهونی

تاریخ:۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

أمروز ۲۶ تیره ما ۱۵۳۱ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۹:۵۸   پکن: ۰۸:۵۸   
دشنبه: ۰۵:۵۸   کابل: ۰۵:۲۸   
تهران: ۰۵:۲۸   
بیروت: ۰۳:۵۸    برلین: ۰۲:۵۸   
لندن: ۰۱:۵۸   نیویورک: ۲۰:۵۸


هفته نوامبر آبان تیره ما
یه‌شنبه ۱۰ ۱۹ ۲۰
دِشنبه ۱۱ ۲۰ ۲۱
سه‌شنبه ۱۲ ۲۱ ۲۲
چارشنبه ۱۳ ۲۲ ۲۳
پنج‌شنبه ۱۴ ۲۳ ۲۴
جومه ۱۵ ۲۴ ۲۵
اَمروز ۱۶ ۲۵ ۲۶
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.