اصلی منوی ِوا هاکردن
مهم ِخورون ِعناوین
خسارات سیل مازندران.jpg
  • حسن عمرالبشیر اتا کودتا په سودان ِحکومت ره ۳۰ سال په، از دست هدائه.
  • جولین آسانژ، که تا اسا اکوادر سفارت دله جا بخارد بی‌یه، ره بریتانیا دستگیر هاکرده.
  • مازرون و گلستون استان‌ها دله سیل و شلاب بعضی شهرون، ساری و کیاکلا واری، ره سَر هایته. (عکس دله)
  • اوسکار مراسم برگزار بیّه و گرین بوک امسالِ بتترین فیلم بیی‌یه. رما، فیووریت و راپسودی بوهمی هم جوایزی بَییتنه.
  • بلوچستون دله اتا انتحاری حمله جه بیست-سی‌تا نظامی ره اتا اتوبوس دله بکوشتنه.
  • مقدونیه نوم رسماً عوض بیّه.
  • قطر فوتوالِ آسیایی مسابقات دله قهرمون بیّه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۷:۰۲ جهونی

تاریخ:۲۷ مه ۲۰۱۹

أمروز ۳ وَهمِنه ما ۱۵۳۰ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۰۲   پکن: ۱۵:۰۲   
دشنبه: ۱۲:۰۲   کابل: ۱۱:۳۲   
تهران: ۱۱:۳۲   
بیروت: ۱۰:۰۲    برلین: ۰۹:۰۲   
لندن: ۰۸:۰۲   نیویورک: ۰۳:۰۲


هفته مه خرداد وَهمِنه ما
سه‌شنبه ۲۱ ۳۱
چارشنبه ۲۲ ۱
پنج‌شنبه ۲۳ ۲
جومه ۲۴ ۳ ۰
شنبه ۲۵ ۴ ۱
یه‌شنبه ۲۶ ۵ ۲
اَمروز ۲۷ ۶ ۳
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.