مهم ِخورون ِعناوین
Walid Muallem.jpg
  • ولید معلم (عکس دله) سوریه خارجی امور وزیر بمرده.
  • اتا ما پلنگ که قبلی هفته دله، کیاسر دله، درمون هاکردن وسر زنده‌گیری بیه، بمرده. ونه مرگ دلیل حلا معلوم نی‌یه.
  • کرونا دنیا دله عالمگیر بیّه و کسونی که این ناخشی ره بَیتنه ۱,۵ میلیون نفر جه برسینه.
  • هیرکانی جنگلون ره یونسکوی جهونی میراث دله ثبت هاکردنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۳:۰۰ جهونی

تاریخ:۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

أمروز ۹ میره ما ۱۵۳۲ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۰۰   پکن: ۱۱:۰۰   
دشنبه: ۰۸:۰۰   کابل: ۰۷:۳۰   
تهران: ۰۷:۳۰   
بیروت: ۰۶:۰۰    برلین: ۰۵:۰۰   
لندن: ۰۴:۰۰   نیویورک: ۲۳:۰۰


هفته ژانویه بهمن میره ما
پنج‌شنبه ۲۱ ۲ ۳
جومه ۲۲ ۳ ۴
شنبه ۲۳ ۴ ۵
یه‌شنبه ۲۴ ۵ ۶
دِشنبه ۲۵ ۶ ۷
سه‌شنبه ۲۶ ۷ ۸
اَمروز ۲۷ ۸ ۹
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.