مهم ِخورون ِعناوین
Nassaji Logo.png
  • سری لانکا شورش بیه و دولت استعفا هدا.
  • شینزو آبه، جاپونی سیاستمدار، ره خیابون دله تیر هاکردنه و بکوشتنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۱:۳۳ جهونی

تاریخ:۱۳ آگوست ۲۰۲۲

أمروز ۲۱ فردینه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۰:۳۳   پکن: ۱۹:۳۳   
دشنبه: ۱۶:۳۳   کابل: ۱۶:۰۳   
تهران: ۱۶:۰۳   
بیروت: ۱۴:۳۳    برلین: ۱۳:۳۳   
لندن: ۱۲:۳۳   نیویورک: ۰۷:۳۳


هفته آگوست مرداد فردینه ما
یه‌شنبه ۷ ۱۶ ۱۵
دِشنبه ۸ ۱۷ ۱۶
سه‌شنبه ۹ ۱۸ ۱۷
چارشنبه ۱۰ ۱۹ ۱۸
پنج‌شنبه ۱۱ ۲۰ ۱۹
جومه ۱۲ ۲۱ ۲۰
اَمروز ۱۳ ۲۲ ۲۱
دچی‌ین  

۱۳ آگوست ۲۰۲۲

  • سلمان رشدی ره سخنرانی‌سری نیویورک دله چاقو بزونه. ونه حال وخیم هسته و تنفس دستگا بن دره و گپ بزوئن نتونده. ظاهرا ۲۰ ضربه چاقو بخارده و ونه مدیر برنامه بائوته انتظار شونه وه شه یتّا چش ره از دس هاده ضمن اینکه ونه بازوی عصب آسیب بدییه و ونه کبد چاقو بخارده.