اصلی منوی ِوا هاکردن
مهم ِخورون ِعناوین
جنگل هیرکانی.jpg
  • هیرکانی جنگلون ره یونسکوی جهونی میراث دله ثبت هاکردنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۴:۱۱ جهونی

تاریخ:۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹

أمروز ۲۸ نوروزه ما ۱۵۳۰ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۳:۱۱   پکن: ۱۲:۱۱   
دشنبه: ۰۹:۱۱   کابل: ۰۸:۴۱   
تهران: ۰۸:۴۱   
بیروت: ۰۷:۱۱    برلین: ۰۶:۱۱   
لندن: ۰۵:۱۱   نیویورک: ۰۰:۱۱


هفته ژوئیه تیر نوروزه ما
دِشنبه ۱۵ ۲۴ ۲۲
سه‌شنبه ۱۶ ۲۵ ۲۳
چارشنبه ۱۷ ۲۶ ۲۴
پنج‌شنبه ۱۸ ۲۷ ۲۵
جومه ۱۹ ۲۸ ۲۶
شنبه ۲۰ ۲۹ ۲۷
اَمروز ۲۱ ۳۰ ۲۸
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.