مهم ِخورون ِعناوین
اتا معروف عکس که طالبان خشونت ره سراق دنه.هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۱:۵۹ جهونی

تاریخ:۲۲ اکتبر ۲۰۲۱

أمروز ۱ تیره ما ۱۵۳۳ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۰:۵۹   پکن: ۱۹:۵۹   
دشنبه: ۱۶:۵۹   کابل: ۱۶:۲۹   
تهران: ۱۶:۲۹   
بیروت: ۱۴:۵۹    برلین: ۱۳:۵۹   
لندن: ۱۲:۵۹   نیویورک: ۰۷:۵۹


هفته اکتبر مهر تیره ما
شنبه ۱۶ ۲۴ −۵
یه‌شنبه ۱۷ ۲۵ −۴
دِشنبه ۱۸ ۲۶ −۳
سه‌شنبه ۱۹ ۲۷ −۲
چارشنبه ۲۰ ۲۸ −۱
پنج‌شنبه ۲۱ ۲۹ ۰
اَمروز ۲۲ ۳۰ ۱
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.