مهم ِخورون ِعناوین
جنگل هیرکانی.jpg
  • هیرکانی جنگلون ره یونسکوی جهونی میراث دله ثبت هاکردنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۰:۴۱ جهونی

تاریخ:۴ آوریل ۲۰۲۰

أمروز ۱۱ ارکه ما ۱۵۳۱ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۵:۴۱   پکن: ۰۴:۴۱   
دشنبه: ۰۱:۴۱   کابل: ۰۱:۱۱   
تهران: ۰۱:۱۱   
بیروت: ۲۳:۴۱    برلین: ۲۲:۴۱   
لندن: ۲۱:۴۱   نیویورک: ۱۶:۴۱


هفته آوریل فروردین ارکه ما
یه‌شنبه ۲۹ ۱۰ ۵
دِشنبه ۳۰ ۱۱ ۶
سه‌شنبه ۳۱ ۱۲ ۷
چارشنبه ۱ ۱۳ ۸
پنج‌شنبه ۲ ۱۴ ۹
جومه ۳ ۱۵ ۱۰
اَمروز ۴ ۱۶ ۱۱
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.