اصلی منوی ِوا هاکردن
مهم ِخورون ِعناوین
جنگل هیرکانی.jpg
  • هیرکانی جنگلون ره یونسکوی جهونی میراث دله ثبت هاکردنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۱:۳۱ جهونی

تاریخ:۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹

أمروز ۱ هَره ما ۱۵۳۱ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۰:۳۱   پکن: ۰۹:۳۱   
دشنبه: ۰۶:۳۱   کابل: ۰۶:۰۱   
تهران: ۰۶:۰۱   
بیروت: ۰۴:۳۱    برلین: ۰۳:۳۱   
لندن: ۰۲:۳۱   نیویورک: ۲۱:۳۱


هفته سپتامبر شهریور هَره ما
دِشنبه ۱۶ ۲۵
سه‌شنبه ۱۷ ۲۶
چارشنبه ۱۸ ۲۷
پنج‌شنبه ۱۹ ۲۸
جومه ۲۰ ۲۹
شنبه ۲۱ ۳۰ ۰
اَمروز ۲۲ ۳۱ ۱
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.