مهم ِخورون ِعناوین
جنگل هیرکانی.jpg
  • هیرکانی جنگلون ره یونسکوی جهونی میراث دله ثبت هاکردنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۱:۰۰ جهونی

تاریخ:۲۷ ژانویه ۲۰۲۰

أمروز ۸ میره ما ۱۵۳۱ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۶:۰۰   پکن: ۰۵:۰۰   
دشنبه: ۰۲:۰۰   کابل: ۰۱:۳۰   
تهران: ۰۱:۳۰   
بیروت: ۰۰:۰۰    برلین: ۲۳:۰۰   
لندن: ۲۲:۰۰   نیویورک: ۱۷:۰۰


هفته ژانویه بهمن میره ما
سه‌شنبه ۲۱ ۱ ۲
چارشنبه ۲۲ ۲ ۳
پنج‌شنبه ۲۳ ۳ ۴
جومه ۲۴ ۴ ۵
شنبه ۲۵ ۵ ۶
یه‌شنبه ۲۶ ۶ ۷
اَمروز ۲۷ ۷ ۸
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.