نیویورک أتا شهر نوم هسه که موتحده ایالات دله دره. اینتا شهر أتا دنیا گت‌ترین ئو اشناس ترنی شهرون جا هسه.اینتا شهر اطلس اوقیانوس پلی جا بیته. وه دنیا گت‌ترین بندر هسه که اسا اتا دنیا خله موهم‌ترین شهرون جا اشمار انه.

چه‌کوت دچی‌ین

نیویورک کوهنه نوم نیوآمستردام بیه. اینتا شهر بعد ایکه آمریکا قاره کشف بئی یه چن تا هولندی کوچ کر سرخپوستون جا بخرینه. وشون ونه نوم ره نیوآمستردام به‌شته‌نه (به یاد آمستردام). اینتا شهر ره بعد اینگیلیسیئون بخرینه ئو ونه نوم ره نیویورک به‌شته‌نه. اینتا شهر اتی توم موتحده ایالات نیشته‌گا بیه.