نوشاد عالمیان اتا مازرونی بابلی ۲۰ سال ورزشکار هسه تنیس روی میز دله هسه. جهان جوونون قهرمونی مسابقات دله که اسپانیا برگوزار بیه پنجوم بیه. وه مسابقات اولمپیک لندن دله هم حضور داشته و در دور سوم به نفر هقتم جهان دباخته.