مرداد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
هجری شمسی تقویم
فردینه ما
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
تبری تقویم

۲ مرداد هجری شمسی، مساوی ۱ فردینه ما تبری.

هر سال ۱ فردینه ما، تبری تقویم ره، ات سال اضافه وانه. اسا سال ۱۵۳۱ تبری هسته. این روز هجری شمسی تقویم دله ۲ مرداد جه برابر وانه و ۲۴/۲۵ جولای ِمیلادی جه ات‌موقوعه.

بزائنی‌ئوندچی‌ین

بمرده‌ئوندچی‌ین