ترور یا سیاسی قتل، ات‌تی آدم کاشی هسته که ونه دله سیاسی یا عقیدتی اهداف دَوو. معمولاً کسی که اینتی کاشنّه یا اتا گت آدِم هسته یا اینکه اتا عقیده ره توهین هاکرده.[۱]

رولاند ریگان محافظون، ونه ترور بیّن په
اتا مردی که دره آماده وونه که انتحاری حمله هاکنه

وابسته جستاروندچی‌ین

پانویسوندچی‌ین

  1. Wikipedia contributors, "Assassination," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Assassination&oldid=189211283 (accessed February 5, 2008).

منابعدچی‌ین