مهم ِخورون ِعناوین
زارعهارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۷:۵۰ جهونی

تاریخ:۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۹ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۲:۵۰   پکن: ۰۱:۵۰   
دشنبه: ۲۲:۵۰   کابل: ۲۲:۲۰   
تهران: ۲۱:۲۰   
بیروت: ۲۰:۵۰    برلین: ۱۹:۵۰   
لندن: ۱۸:۵۰   نیویورک: ۱۳:۵۰


هفته سپتامبر مهر هَره ما
یه‌شنبه ۲۴ ۲ ۳
دِشنبه ۲۵ ۳ ۴
سه‌شنبه ۲۶ ۴ ۵
چارشنبه ۲۷ ۵ ۶
پنج‌شنبه ۲۸ ۶ ۷
جومه ۲۹ ۷ ۸
اَمروز ۳۰ ۸ ۹

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.