مهم ِخورون ِعناوین
  • مهسا امینی بمردن په، ایران دله شورش راه هکته و حدود دویست نفر ره این اعتراضات دله بکوشتنه.
  • الیزابت دوم، بریتانیای ملکه، بمرده.
  • کلاردشت دله یک هکتار جنگل تش بسته.هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۵:۰۶ جهونی

تاریخ:۹ دسامبر ۲۰۲۲

أمروز ۱۹ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۴:۰۶   پکن: ۱۳:۰۶   
دشنبه: ۱۰:۰۶   کابل: ۰۹:۳۶   
تهران: ۰۹:۳۶   
بیروت: ۰۸:۰۶    برلین: ۰۷:۰۶   
لندن: ۰۶:۰۶   نیویورک: ۰۱:۰۶


هفته دسامبر آذر مِلاره ما
شنبه ۳ ۱۲ ۱۳
یه‌شنبه ۴ ۱۳ ۱۴
دِشنبه ۵ ۱۴ ۱۵
سه‌شنبه ۶ ۱۵ ۱۶
چارشنبه ۷ ۱۶ ۱۷
پنج‌شنبه ۸ ۱۷ ۱۸
اَمروز ۹ ۱۸ ۱۹
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.