مهم ِخورون ِعناوین
Fidel Castro.jpg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۰:۰۵ جهونی

تاریخ:۲۳ آوریل ۲۰۱۷

أمروز ۲۹ ارکه ما ۱۵۲۸ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۹:۰۵   پکن: ۱۸:۰۵   
دشنبه: ۱۵:۰۵   کابل: ۱۴:۳۵   
تهران: ۱۴:۳۵   
بیروت: ۱۳:۰۵    برلین: ۱۲:۰۵   
لندن: ۱۱:۰۵   نیویورک: ۰۶:۰۵

هفته آوریل اردیبهشت ارکه ما
دِشنبه ۱۷ ۲۸ ۲۳
سه‌شنبه ۱۸ ۲۹ ۲۴
چارشنبه ۱۹ ۳۰ ۲۵
پنج‌شنبه ۲۰ ۳۱ ۲۶
جومه ۲۱ ۱ ۲۷
شنبه ۲۲ ۲ ۲۸
اَمروز ۲۳ ۳ ۲۹
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.