اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

مهم ِخورون ِعناوین
Hassan Rouhani 2.jpg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۷:۱۸ جهونی

تاریخ:۲۶ مه ۲۰۱۷

أمروز ۲ وَهمِنه ما ۱۵۲۸ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۱۸   پکن: ۱۵:۱۸   
دشنبه: ۱۲:۱۸   کابل: ۱۱:۴۸   
تهران: ۱۱:۴۸   
بیروت: ۱۰:۱۸    برلین: ۰۹:۱۸   
لندن: ۰۸:۱۸   نیویورک: ۰۳:۱۸


هفته مه خرداد وَهمِنه ما
شنبه ۲۰ ۳۰
یه‌شنبه ۲۱ ۳۱
دِشنبه ۲۲ ۱
سه‌شنبه ۲۳ ۲
چارشنبه ۲۴ ۳ ۰
پنج‌شنبه ۲۵ ۴ ۱
اَمروز ۲۶ ۵ ۲
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۲۳ مه ۲۰۱۷


دچی‌ین  

۲۰ مه ۲۰۱۷