اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

مهم ِخورون ِعناوین
Gure Esku Dago kontzentrazioa - Demokrazia - elkartasuna Kataluniarekin - Zarautz - 2017-09-20 - 2.jpg
  • عراق کوردستون دله استقلال و سِوا کشور بیّن وسّه رفراندوم بی‌یشتنه و ۹۰ درصد مردم رأی سِوایی هدانه. کوردهایِ هم‌ساینون این رای‌گیری ره محکوم هاکردنه. کاتالونیا دله هم خانّه اتی رفراندوم بی‌یلن که ایسپانیا مخالفت کانده. (عکس دله)
  • مکزیک ِچیاپاس دله هشت ریشتر زلزله بموئه و ده‌ها نفر ره بکوشته. فقط اتا زلزله تا اسا ثبت بیّه که ونجه گت‌ته بائه.
  • میانمار دله مسلمون‌ها ره دَرهاکردنه و جنایات صورت بَیته.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۶:۰۹ جهونی

تاریخ:۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷

أمروز ۵ هَره ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۱:۰۹   پکن: ۰۰:۰۹   
دشنبه: ۲۱:۰۹   کابل: ۲۰:۳۹   
تهران: ۲۰:۳۹   
بیروت: ۱۹:۰۹    برلین: ۱۸:۰۹   
لندن: ۱۷:۰۹   نیویورک: ۱۲:۰۹


هفته سپتامبر مهر هَره ما
چارشنبه ۲۰ ۲۹
پنج‌شنبه ۲۱ ۳۰ ۰
جومه ۲۲ ۳۱ ۱
شنبه ۲۳ ۱ ۲
یه‌شنبه ۲۴ ۲ ۳
دِشنبه ۲۵ ۳ ۴
اَمروز ۲۶ ۴ ۵
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.

دچی‌ین  

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷

  • آلمان ِپارلمونی انتخابات نتیجه برسی‌یه. مسیحی احزاب ِجبهه و سوسیالیستون ِلیست کمتر از قبل رای بیاردنه ولی هنتا ویشترین کارسی‌ئون ره دارنه و تصمیم بَییتنه هِدی جه دِباره ائتلاف نکانن. آلترناتیو برای آلمان هم اولین بار وسّه بتونسته بئه پارلمون دله و سومین حزب بوو. لیبرالیستون و سبز حزب هم وارد پارلمون بَیینه و اقلیت دارنه. اسا میّن نی‌یه چتی دولت تشکیل بوو چون مسیحی دموکرات تیناری نتونده دولت تشکیل هاده، مجبور هسته که هم‌باز جور هاکنه ولی دِ حزب بعدی ونجه کایر نوانّه و دِ تا حزب بعدی هِدی جه نسازنّه و فقط اتاشون هم مسیحیون بدرد نخارنه.
دچی‌ین  

۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷

  • آلمان دله پارلمونی انتخابات امروز هسته. این انتخابات جه صدراعظم و پارلمونی کارسی‌ئون ِتعداد میّن وانّه. شیش‌تا حزب انتخابات دله درنه که ویشترین بخت ره فعلی دولت، آنگلا مرکل رهبری جه، دارنه. (انگلیسی ویکی‌پدیا)
  • ایران و ترکیه که نخانـّه عراق کوردستون اتا سیوا کشور بَوائه و حتا استقلالِ رفراندوم جه هم مخالفنه، اقلیمِ هوایی سامون ره تحریم هاکردنه و شه تومِ پروازها ره قطع هاکردنه و عراقِ سامون‌وَری رزمایش جنگی بی‌یشتنه که وشون ره ترس هادن.
دچی‌ین  

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷

  • نیوزلند دله پارلمونی انتخابات برگزار بیّه. این انتخابات په نخست‌وزیر میّن وانه. (گاردین)


دچی‌ین  

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷