مهم ِخورون ِعناوین
رییسی

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۴:۴۵ جهونی

تاریخ:۲۳ مه ۲۰۲۴

أمروز ۳۰ ده ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۳:۴۵   پکن: ۱۲:۴۵   
دوشنبه: ۰۹:۴۵   کابل: ۰۹:۱۵   
تهران: ۰۸:۱۵   
بیروت: ۰۷:۴۵    برلین: ۰۶:۴۵   
لندن: ۰۵:۴۵   نیویورک: ۰۰:۴۵


هفته مه خرداد ده ما
جمعه ۱۷ ۲۸ ۲۴
شمبه ۱۸ ۲۹ ۲۵
یه‌شمبه ۱۹ ۳۰ ۲۶
دِشمبه ۲۰ ۳۱ ۲۷
سه‌شمبه ۲۱ ۱ ۲۸
چارشمبه ۲۲ ۲ ۲۹
اَمروز ۲۳ ۳ ۳۰

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۲۰ مه ۲۰۲۴

دچی‌ین  

۱۹ مه ۲۰۲۴

  • نو کالدونیا دله اعتراضات راه هکته که این آروم اوقیانوس جزیره‌ئون دله بعضی مردم خانه فرانسه جه سٮوا بوون. فرانسه‌یِ اتا وزیر باته آذربایجون جمهوری، روسیه و چین وشونِ سیاستمدارون ره رع بدانه.
  • ابراهیم رئیسی و ونه همراهون هلیکوپتر میاه دله گوم بیه و هنتا مین نی‌یه بمردنه یا زنده دربوردنه. وه شرقی آذربایجان اوستان وری سفر جه خاسته دگرده که جنگل دله هلیکوپتر فرود اضطراری وسه بنه بمو ولی اسا ونه دمبال درنه که کجه دکته.
    • اروپای اتحادیه باته ایران امجه کومک بخاسته و شه ماهواره جه اشمبی بلکن وه ره پیدا هاکنیم.
    • اخبار و شایعه دکتی چندین جور گپ زنه. ات‌سری باتنه اىمام جمعه که هىلیکوپتر دله نیشت بی‌یه ، شه موبایل جه زنگ بزو و باته زندوئه. ای اتی باتنه چندین تماس برقرار بیه. اتی دیگه هم دشت این اخبار ره تکذیب کنه!
  • منچستر سیتی تیم آخرین هفته ره هم برنده بیه تا ات امتیاز ویشته جه پریمر لیگ ره چارومین سال پشت-به-پشت قهرمون بوو. این صوه آرسنال فقط اتا بازی لازم داشته که وشون جه برسه ولی نهایتاً دوم بینه. یورگن کلوپ هم امروز لیورپول جه خدافظی هاکرده و باته فعلاً خانه سره هنیشه و این فصل ره استراحت هاکنه.
دچی‌ین  

۱۷ مه ۲۰۲۴

  • رییسی بمو مازرون وسه، ونه راه و شهرساجی ِوزیر سکوتپه پارک ره افتتاح هاکرده.