اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

مهم ِخورون ِعناوین
G20 2017 logo.svg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۸:۴۶ جهونی

تاریخ:۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷

أمروز ۲۷ نوروزه ما ۱۵۲۸ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۳:۴۶   پکن: ۰۲:۴۶   
دشنبه: ۲۳:۴۶   کابل: ۲۳:۱۶   
تهران: ۲۳:۱۶   
بیروت: ۲۱:۴۶    برلین: ۲۰:۴۶   
لندن: ۱۹:۴۶   نیویورک: ۱۴:۴۶


هفته ژوئیه تیر نوروزه ما
جومه ۱۴ ۲۳ ۲۱
شنبه ۱۵ ۲۴ ۲۲
یه‌شنبه ۱۶ ۲۵ ۲۳
دِشنبه ۱۷ ۲۶ ۲۴
سه‌شنبه ۱۸ ۲۷ ۲۵
چارشنبه ۱۹ ۲۸ ۲۶
اَمروز ۲۰ ۲۹ ۲۷
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.
دچی‌ین  

۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷