اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

مهم ِخورون ِعناوین
Turkish attack on Efrin.svg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۶:۲۱ جهونی

تاریخ:۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

أمروز ۲ میره ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۱:۲۱   پکن: ۰۰:۲۱   
دشنبه: ۲۱:۲۱   کابل: ۲۰:۵۱   
تهران: ۲۰:۵۱   
بیروت: ۱۹:۲۱    برلین: ۱۸:۲۱   
لندن: ۱۷:۲۱   نیویورک: ۱۲:۲۱


هفته ژانویه بهمن میره ما
دِشنبه ۱۵ ۲۵
سه‌شنبه ۱۶ ۲۶
چارشنبه ۱۷ ۲۷
پنج‌شنبه ۱۸ ۲۸
جومه ۱۹ ۲۹ ۰
شنبه ۲۰ ۳۰ ۱
اَمروز ۲۱ ۱ ۲
دچی‌ین  

۲۱ ژانویه ۲۰۱۸


دچی‌ین  

۱۹ ژانویه ۲۰۱۸

دچی‌ین  

۱۷ ژانویه ۲۰۱۸