اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۵ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۱۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۲۰اُمین روز إستِنه. ۱۵ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۴۶ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین