اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۹ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۲۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۲۴اُمین روز إستِنه. ۱۹ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۴۲ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین