اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۱ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۲۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۲۶اُمین روز إستِنه. ۲۱ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۴۰ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین