اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۷ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۲۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۲۲اُمین روز إستِنه. ۱۷ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۴۴ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین