مختصات: ‏۴۹٫۲۸″ ۴′ ۷۹°شرقی ‏۱٫۱۶″ ۲۱′ ۴۳°شمالی / ۷۹٫۰۸۰۳۵۵۶غرب ۴۳٫۳۵۰۳۲۲۲جنوب / −۷۹٫۰۸۰۳۵۵۶;−۴۳٫۳۵۰۳۲۲۲

قزاقستون (قزاقی جه: Қазақстан، روسی جه: Казахстан) اتا کشور هسته که میونی آسیا دله دره. این کشور ِنیشتنگا (=پایتخت) تا سال ۱۹۹۸ آلماتی بی‌یه که جنوبی مناطق ِشِنه ولی این گادِر آستانه که شمال دَره، نیشتنگا بیّه.


ملی سرودمه قزاقستان

نیشتنگاآستانه
شرقی′۳۰°۷۱ شمالی′۱۰°۵۱ / ۷۱٫۵غرب ۵۱٫۱۶۷جنوب / −۷۱٫۵;−۵۱٫۱۶۷
گت‌ترینشهر آلماآتی
رسمی زوون قزاقی و روسی
حکومت ِنوع ریاستی ِجمهوری
حاکمون نوع 
•رئیس جمهور
•نخست وزیر

نورسلطان نظربایف
کریم ماسبموف 
چیزونی که باعث بساتن بینه
شوروی جه
۱۷ آذر ۱۳۷۰
دسامبر ۱۹۹۱
گتی
 -  گتی ۲٬۷۲۴٬۹۰۰کیلومتر مربع (۹ام)
 -  ‌ئو‌ (٪) ۱٫۷
جمعیت
 -  سرشماری ۱۵٬۲۱۷٬۷۱۱ 
(۶۲ام)
 -  جمعیت انبسی ۵٫۴‎/km۲‏ (۲۲۶ام)
پول یکا تنگه (KZT)
زمونی منطقه (جهونی ساعت+۵)
اینترنتی دامنه .kz
تلفن پیش‌شماره

قزاقستون ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دانّه و ونه رسمی زوون قزاقی و روسی هسته. این کشور دنیا دله گتترین کشوری هسته که اوقیانوس و دریائون جه راه نِدانّه و فقط مازرون دریا جه وَر خانّه.

تاریخدچی‌ین

قرن پنجم جه اتی ترک‌تِبار ِاقوام این منطقه دله ساکن بَیینه که اسا وشون نوم قزاق بَگِردِسته. این منطقه مغولون امپراتوری و تزاری روسیه سامون دله دَیی‌یه و وقتی که شوروی ِجمهوریون ِاتحادیه ره بساتنه، قزاقستون اتا جمهوری این کشور دله بگردسته و وقتی شوروی رِقِد بورده، این کشور هم مستقل بیّه.

قزاقستون ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ آخرین جمهوری بی‌یه که اعلام استقلال هاکرده و شوروی جه سیوا بیّه. اون گادِر که شوروی جه خاستنه سیوا بَواشِن تاسا قزاقستون ِرییس‌جمهور نورسلطان نظربایف بی‌یه و تا مارس ۲۰۱۹ هم قدرت ره داشته. این گادِر هم که درشی‌یه، اتا موقت دولت بساته و بعدی رییس‌جمهور ره شه انتخاب هاکرده.

مردموندچی‌ین

ونه مردم ویشته قزاقی ره گپ زننه و ایسلام دین ره په‌روو هسنه. ولی وشون میون اتی روس درنه که مسیحی دین ره په‌روو هسنه و ویشته شمالی مناطق دله زندگی کانّه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که قزاقستون خَوری دَره ره پیدا هاکنین.