پورتال:اسایی دکته‌ئون/دکته‌ئون ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰

  • دیگو مارادونا، آرژانتینی اسطوره‌ای فوتوالیست، شه شصت سالگی گادِر بمرده. ونه بمردن په آرژانتین دله سه روز عزا اعلام هاکردنه.