اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

اوت ۲۰۱۷

(آگوست ۲۰۱۷ جه بموئه)
  • حسن روحانی که انتخابات دله دومین بار وسّه ریاست جمهوری ِرای ره بیارد بی‌یه؛ شه ریاست جمهور ره این هفته که درِنه جه شروع کانده. دیروز وه بورده خامنه‌ای پلی و تنفیذ بَوی‌یه و فردا هم مِیلس دله ونه قسم بخاره تا شه دومین دور ره شروع هاکنه. خله کشورون ِمقامات این دِ-سه روزی انّه ایران تا ونه مراسم دله دوون.
  • نیمار گرونترین خرید دنیا بیه و 222 میلیون یورو جه بارسلونا وه ره به پاریس سن ژرمن بروته.
دچی‌ین  

۱۲

  • مراکش رسماً فوتوال جهونی جام وسّه میزبونی بیته و سال 2026 اونجه ونه مسابقات برگزار بوائه. یعنن دِتا عربی کشور پئی به پئی میزبونی خانه دارن.
دچی‌ین  

۱۳

  • حسن روحانی شه انتخابی وزیرون ره معرفی هاکرده تا مِیلس وشون ره رای‌اعتماد هاده. هیچ زنی یا سُنّی اقلیتی وزیرون دله دنینه و فقط وزارت علوم وسّه هچکی پیشنهاد نیّه.
  • شمالی کره و متحده ایالات لفظی درگیری شدید بیّه و کره‌ی رهبر باته گوآم ره حمله کانده.
دچی‌ین  

۱۴

  • ایران ِفوتوال ِفدراسیون باته احسان حاج صفی و مسعود شجاعی که شه تیم همراهی اتا اسراییلی تیم جه کا هاکردنه ره محروم نکانده. پئی‌ته خاستنه وشون ره محروم هاکنن که فیفا تهدید هاکرده. البته اسا شاید ات‌جور دیگه وشون ره غیرمستقیم تنبیه هاکنن یا تیم ملی دله دعوت نکانن.
دچی‌ین  

۱۶

  • ات‌سری نژادپرست اسپه‌دیم ویرجینیا ایالت دله تظاهرات هاکردنه و شهر شارلوتزویل دله برابری‌خائون جه درگیر بیینه و ات نفر ره بکاشتنه. این اتفاق په آمریکایِ مردمونی که نژادپرستی ره نخاش و وشون ره افراطی دونّه، اعتراضات راه دمبدانه و دونالد ترامپ ره مقصر بدونستنه. ترامپ گانه هر دِ وَر درگیریون ره مقصر دونده و نَوِسته هِدی جه درگیر بَوون. ونه گپ خله منتقدون ونگ‌وا ره ویشته هاکرده.
  • زمین رانش هاکردن و لاییز هاکردن ئو وسّه اقلا ۳۱۲ نفر سیرالئون دله بمردنه.
  • مهدی کروبی بائوته اعتصاب غذا کانده تا وه ره اتا علنی دادگاه دله محاکمه هاکنن.