مختصات: ‏۰″ ۲۶′ ۷۱°شرقی ‏۰″ ۱۰′ ۵۱°شمالی / ۷۱٫۴۳۳۳۳۳غرب ۵۱٫۱۶۶۶۶۷جنوب / −۷۱٫۴۳۳۳۳۳;−۵۱٫۱۶۶۶۶۷

نورسلطان ، قزاقستون ِکشور نیشتنگا (پایتخت) هسته. قزاقستون نیشتنگا پیش از آستانه آلماتی بی‌یه که با نظر نظربایوف عوض بیّه.

قزاقستون نقشه دله