ریو دو ژانیرو

ریو دو ژانیرو أتا شهر نوم هسه که برزیلدله دره.

Noia 64 apps wp.png اینتا بنویشته خله ریز هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.