مختصات: ‏۰″ ۴۳′ ۳°غربی ‏۰″ ۲۳′ ۴۰°شمالی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۴۰٫۳۸۳۳۳۳جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۴۰٫۳۸۳۳۳۳

مادرید أتا شهر نوم هسه که ایسپانیا نیشتنگاء (پایتخت) هسه. مادرید اتا از ۱۷ بخش خدمختار و اتا از ۵۰تا اوستان ایسپانیا هم هسته. این اوستان ۱۷۹تا دهستون دانّه. پایتخت خدمختار ِبخش و مادرید ِاوستان ِمرکز هسته.

تصاویری از مادرید و نمادهای آن
نقشه ایالت و شهر مادرید ایسپانیای دله.