شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: عمان (گجگجی بیری).

امان یا عمان (به عربی: عمان) اتا شهر نوم هسته اردن ِعمان استان دله دره. ونه جمعیت ۱٫۰۳۶٫۳۳۰ نفر هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین