اصلی منوی ِوا هاکردن

لاسا أتا شهر نوم هسه چین دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر چین جنوب دله دره.اینتا شهر ره لهاسا هم گەننه.وه تببت نیشتەگا هسه.

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین