این شابلونِ اطلاعات اکثراً ویکی‌دیتا دله جه بئیت وونه. ونه تنظیم و دچی‌یه وسّه هم تونّی ماژول:صندخ/قالب/شهر ره هارشین که خله ماژول:صندخ/ادوات جه وابستگی دارنه.