دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۳ ژانویه سالِ بیست و سومین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۲ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۳ روز کبیسه سال دله).

اتفاقاتدچی‌ین

بزائی ئوندچی‌ین

بمرده ئوندچی‌ین

دپیته چرخه تودچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

شابلون:میلادی