نویسنده کسی ره گانّه که ات‌چی نویسنه. اسا این لفظ عمومیت پیدا هاکرده و علاوه بر داستان نویسون کسونی که دیگر زمینه‌ئون دله درنه ره هم نویسنده گانّه.

ویشته بخوندیندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که بنویشت‌کر خَوری دَره ره پیدا هاکنین.