دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۴ ژانویه سالِ بیست و چارومین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۱ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۲ روز کبیسه سال دله).

اتفاقات دچی‌ین

بزائی‌ئون دچی‌ین

مرگ‌ها دچی‌ین

عییدون دچی‌ین

دپیته چرخه تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین

شابلون:میلادی