دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۴ ژانویه سالِ بیست و چارومین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۱ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۲ روز کبیسه سال دله).

اتفاقاتدچی‌ین

بزائی‌ئوندچی‌ین

مرگ‌هادچی‌ین

عییدوندچی‌ین

دپیته چرخه تودچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

شابلون:میلادی